Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2014

malaarudaa
4503 7655 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viaoblivious oblivious

June 05 2014

malaarudaa
malaarudaa
4615 e9bf
Reposted fromdarthsadic darthsadic viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
4327 6416
Reposted fromdoodles doodles viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
9329 b525
Reposted fromesperer esperer viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
  Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
  Potrzebuje Pani dotyku w trakcie spaceru?
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
2352 ea54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
5645 f00e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
  Jednak ludzie spotykają się, by się nawzajem słuchać.
— Andrzej Stasiuk - Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
Reposted fromIriss Iriss viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
3099 1018
Reposted fromparamaribo paramaribo viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
W życiu nie ma powrotów, czas przecież nigdy nie zawraca.
— E.
Reposted from9minutowa 9minutowa viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
malaarudaa
Diabła warte to nasze życie. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viasamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
Opowiedz mi swoją historię.
— Nie tylko repostuj, opowiedz
Reposted fromteaholic teaholic viasamozatrucie samozatrucie

May 26 2014

malaarudaa
Znam ko­biety, tak pragnące czułości, że poz­wa­lają na­pełnić się na­sieniem by­le ko­mu, by­le gdzie. 
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
malaarudaa
2033 623a
Reposted frombeyooonce beyooonce
malaarudaa
3193 cc89
Reposted frombeyooonce beyooonce
malaarudaa
3215 dd01 500
Reposted frombeyooonce beyooonce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl